Toezichtonderzoek gezinnen
met geringe sociale redzaamheid

Factsheets 2015
Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek per gemeente 2015 De jeugdinspecties bezochten de 21 gemeenten opnieuw, om te bekijken hoe de verbeterpunten uit het eerdere onderzoek naar zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid zijn opgepakt.
Casuïstiek Groningen
Naar aanleiding van een calamiteit onderzochten de samenwerkende jeugdinspecties de jarenlange hulpverlening aan een gezin met geringe sociale redzaamheid in Groningen
Lees het rapport

Over het toezichtonderzoek

Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) doet sinds 2012 toezichtonderzoek naar de wijze waarop gemeenten samen met betrokken netwerkpartners de zorg en ondersteuning voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid hebben geregeld.

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid (GGSR) zijn zelf niet goed in staat om adequate hulp te organiseren voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Het gaat om een combinatie van problemen met een complex en hardnekkig karakter, zoals werkloosheid, schulden, (geestes)ziekte en/of verslaving en/of verstandelijke beperking, huisvesting- en opvoedproblemen en huiselijk geweld. Kinderen die in deze gezinnen opgroeien, lopen risico’s ten aanzien van een gezonde en veilige ontwikkeling. Deze gezinnen kennen vaak een historie van hulpverleningstrajecten die niet tot het gewenste resultaat hebben geleid of zijn vastgelopen.

Samenwerkend Toezicht Jeugd heeft in 2012 een toetsingskader ontwikkeld voor de beoordeling van verantwoorde zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Het toetsingskader heeft betrekking op twee niveaus, het beleids- en het casusniveau. Op beleidsniveau wordt getoetst of gemeenten en betrokken lokale partijen de zorg en ondersteuning voor GGSR toereikend hebben vormgegeven. Bij de toetsing op casusniveau wordt de vraag beantwoord of er daadwerkelijk in de praktijk verantwoorde zorg en ondersteuning aan deze gezinnen wordt gegeven.

Het toezichtonderzoek 'GGSR 2013' bestond uit twee fases waarbij de eerste fase zich richtte op de toetsing op beleidsniveau en de tweede fase op de toetsing op casusniveau. Rondom de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten bezochten de jeugdinspecties de 21 gemeenten in 2015 opnieuw, om te bekijken hoe de verbeterpunten uit het eerdere onderzoek naar zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid zijn opgepakt in het nieuwe stelsel.

Meer informatie over de samenwerkende jeugdinspecties vindt u op www.jeugdinspecties.nl.

Samenwerkende jeugdinspecties winnen innovatieprijs voor toezicht

Op donderdag 5 november jl. kregen inspecteurs van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein de innovatieprijs 2015 uitgereikt voor het meest innovatieve toezichtproject. Het ging om het Toezicht Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid (GGSR) waarbij vijf inspecties samenwerken aan een integrale aanpak om via hun toezicht te komen tot verbetering van de zorg en ondersteuning door gemeenten en lokale partijen aan gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. Achtergrond vormt de decentralisatie in het sociale domein met ingang van 2015 waarbij integrale zorg voor deze doelgroep een verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden.

Uit het juryrapport:
‘De jury is onder de indruk van het project omdat het de kwetsbare burger als uitgangspunt heeft durven nemen om te komen tot één gezamenlijk, vernieuwend en effectief toezichtkader. Daarmee zijn vijf inspecties met uiteenlopende taken en culturen over hun schaduw heen gesprongen om een groot maatschappelijk probleem te adresseren. Er is gepreludeerd op taken die gemeenten per 2015 kregen. De samenwerking met en ondersteuning van de gemeenten leidt tot tastbare resultaten, die op transparante wijze inzichtelijk worden gemaakt en gericht zijn op leren en verbeteren, stimuleren toezicht dus. Het project hanteert expliciet de zes basisprincipes van toezicht (samenwerkend, transparant, onafhankelijk, professioneel, slagvaardig, selectief), maar voegt hier met het uitgangspunt van de mens centraal in feite een extra dimensie aan toe.’

Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein bestaat uit de volgende vijf rijksinspecties:

 • Inspectie Jeugdzorg
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Inspectie Veiligheid en Justitie
 • Inspectie van het Onderwijs
 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zie ook het artikel op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl

Toetsingskader

De criteria geven aan wanneer de zorg en ondersteuning voldoende is. De criteria op beleidsniveau gaan over de wijze waarop de gemeente met lokale partijen de zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid hebben vormgegeven. De criteria op casusniveau hebben betrekking op de zorg en ondersteuning aan het gezin.

Criteria beleidsniveau Thema Criteria casusniveau
Toeleiding
Gezin centraal
De aanpak
Samenwerking
Continu
*
Denk aan schuldhulpverlening, bewindvoering, sociale zaken gemeente, maatschappelijk werk, (j-)GGZ, instellingen voor gezinsvoogdij & jeugdreclassering (bureau jeugdzorg en landelijk werkende instellingen), AMK, thuiszorg en -begeleiding, politie, gehandicaptenzorg, MEE, jeugd- en opvoedhulporganisaties, jeugdgezondheidszorg, woningbouw, onderwijs, arbeidsintegratie gemeente, huisarts, reclassering, voedselbank, CJG, UWV, leerplicht, jongerenwerk, enz.

Fase 1 van het toezichtonderzoek

De eerste fase van het toezichtonderzoek richt zich op de vraag of gemeenten en betrokken lokale partijen op beleidsniveau de zorg en ondersteuning voor deze gezinnen toereikend hebben vormgegeven.

De zorg en ondersteuning voor deze kwetsbare gezinnen mag niet alleen afhangen van de (toevallige) inzet van betrokken medewerkers of organisaties. Dit vraagt van gemeenten om samen met betrokken lokale partijen een overkoepelende visie te realiseren en afspraken te maken over hoe de zorg en ondersteuning voor deze gezinnen op verantwoorde wijze tot stand komt. Het belang hiervan wordt met de naderende inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet en de daarmee gepaard gaande verschuivende verantwoordelijkheden, alleen maar groter.

Ten behoeve van de informatieverzameling hebben de samenwerkende jeugdinspecties vragenlijsten uitgezet bij meerdere gemeenten en per gemeente de – door de gemeente aangegeven – belangrijkste netwerkpartners (maximaal drie). Tevens zijn de door de gemeenten aangeleverde documenten in het onderzoek betrokken.

Op basis van de verzamelde informatie heeft STJ de binnen de gemeente bestaande aanpak(ken) voor GGSR beoordeeld aan de hand van het daarvoor ontwikkelde toetsingskader. STJ heeft beoordeeld of op beleidsniveau de aanpak geborgd is en of de vastgelegde werkwijze dan wel de gemaakte afspraken richtinggevend zijn voor de betrokken lokale partijen.

De eerste fase van het toezichtonderzoek is uitgevoerd in 21 gemeenten te weten:

 

Alkmaar
Almere
Bergen op Zoom
Delft
Den Helder
Deventer
Dordrecht

Ede
Eindhoven
Emmen
Gouda
Haarlemmermeer
Hengelo
Leeuwarden

Lelystad
Maastricht
Oosterhout
Sittard-Geleen
Spijkenisse
Venlo
Zwolle

 

De uitkomsten van de eerste fase van het toezichtonderzoek zijn neergelegd in een Factsheet per gemeente. Samenwerkend Toezicht Jeugd verwacht dat de gemeente en haar netwerkpartners de verbeterpunten die uit het toezichtonderzoek naar voren komen oppakken en na een jaar rapporteren over de wijze waarop dat gedaan is en wat de resultaten daarvan zijn.

Daarnaast heeft STJ de resultaten uit de eerste fase van het toezichtonderzoek gebundeld in de rapportage ‘Vormgeving zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid’. De rapportage presenteert de resultaten op een geaggregeerd niveau. In de rapportage staat hoe de 21 gemeenten samen met de lokale netwerkpartners de zorg en ondersteuning aan GGSR vormgeven (in totaal 30 aanpakken) en biedt aanknopingpunten voor andere gemeenten en lokale organisaties die bezig zijn met het leveren van verantwoorde zorg en ondersteuning aan gezinnen met complexe problematiek.

Uitkomsten per gemeente

Samenwerkend Toezicht Jeugd heeft in 21 gemeenten toezichtonderzoek verricht naar de vraag of gemeenten met lokale partijen de zorg en ondersteuning voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid toereikend hebben vormgegeven (zie 'Over het toezichtonderzoek'). Via deze pagina kunt u kennis nemen van de uitkomsten.

Naar de Kaart

STJ heeft de bestaande aanpak(ken) voor GGSR beoordeeld binnen de gemeenten:

* met nota van bevindingen

Alkmaar

Aanpak: Helpende hand in de Wijk

Almere

Aanpak: Versterkt Verder

Aanpak: Multiprobleem gezinnen

Bergen op Zoom

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie

Delft

Aanpak: Gezinscoaching

Den Helder

Aanpak: 1Gezin, 1Plan Nieuw Den Helder

Deventer

Aanpak: Bijzondere Zorg Team

Dordrecht

Aanpak: Reset

Aanpak: Gezinscoaching

Ede

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG

Aanpak: PGO

Eindhoven

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching

Aanpak: WIJ-Eindhoven

Emmen

Aanpak: CJG-aanpak

Aanpak: OGGz

Gouda

Aanpak: MPG-overleg

Haarlemmermeer

Aanpak: Frontlineteam

Hengelo

Aanpak: GRIP

Leeuwarden

Aanpak: Interventieteam Gezinnen

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen

Lelystad

Aanpak: Gezinscoaching

Maastricht

Aanpak: Integrale aanpak

Oosterhout

Aanpak: Gezinsmanagement

Aanpak: Bemoeizorg

Sittard-Geleen

Aanpak: Participatiehuis

Aanpak: TASs/Mijn Zuid

Spijkenisse

Aanpak: Brede zorgcoördinatie

Venlo

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken

Zwolle

Aanpak: Bemoeizorg Jeugd

Aanpak: Bijzondere doelgroepen

Rapportage toezichtonderzoek

Vormgeving zorg en ondersteuning aan gezinnen
met geringe sociale redzaamheid

Samenwerkend Toezicht Jeugd heeft in de aanloop naar het nieuwe jeugdstelsel onderzocht in hoeverre gemeenten en andere betrokken organisaties klaar zijn voor de verantwoordelijkheid om verantwoorde zorg en ondersteuning te leveren aan gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden.

Zij heeft dit gedaan door te onderzoeken hoe 21 (middel)grote gemeenten met hun netwerkpartners de zorg en ondersteuning hebben vormgegeven aan gezinnen met de meest complexe problemen (STJ noemt deze gezinnen ‘gezinnen met een geringe sociale redzaamheid’).

Op basis van het toezichtonderzoek constateert STJ dat in vrijwel alle 21 gemeenten die hebben deelgenomen aan het toezichtonderzoek, specifieke aandacht is voor deze gezinnen en actief wordt gewerkt aan of met een aanpak om de problemen van deze gezinnen beheersbaar te maken. Zij doen dit over het algemeen volgens de systematiek die in de nieuwe Jeugdwet beoogd wordt, te weten ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Daarnaast zien de samenwerkende inspecties vanuit het toezichtonderzoek een aantal risico's die het werken volgens dit principe en het leveren van de benodigde zorg en ondersteuning aan deze gezinnen kunnen ondermijnen. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de doorzettingsmacht voor de regisseur en de nazorg voor deze gezinnen vaak niet geregeld zijn.

De belangrijkste bevindingen zijn:

De samenwerkende jeugdinspecties zijn van mening dat de rapportage een goed beeld schetst van de stand van zaken rondom de zorg en ondersteuning van GGSR in de onderzochte gemeenten, en dat de aanbevelingen uit deze rapportage gemeenten en de andere betrokken organisaties verder kunnen helpen bij het leveren van verantwoorde zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare gezinnen.

Fase 2 van het toezichtonderzoek

De tweede fase van het toezichtonderzoek naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid vond plaats naar de aanpakken in Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.

Dit onderzoek naar de praktijk van zorg en ondersteuning aan GGSR maakt deel uit van een groter geheel. In fase 1 heeft STJ bij 21 gemeenten het toezichtonderzoek afgerond naar de borging van verantwoorde zorg en ondersteuning aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid op beleidsniveau. Op basis van de resultaten op beleidsniveau heeft STJ deze vier gemeenten geselecteerd met veelbelovende aanpakken voor GGSR. Deze aanpakken zijn in de praktijk onderzocht.

Het onderzoek naar de praktijk van zorg en ondersteuning vanuit deze aanpakken voor GGSR heeft als volgt plaatsgevonden. Allereerst heeft STJ per aanpak een selectie gemaakt van drie gezinnen die aan de STJ-definitie van GGSR voldoen en waarvan de aanpak recentelijk was afgesloten. Vervolgens hebben STJ-inspecteurs gesproken met het gezin, de regisseur van het gezin en drie professionals die bij de aanpak betrokken waren. Ook is het gezinsplan geanalyseerd.

Leidraad bij het onderzoek is het toetsingskader dat STJ heeft ontwikkeld voor de zorg en ondersteuning aan GGSR. Aan de basis van het toetsingskader liggen de eisen die de nieuwe Jeugdwet stelt voor de zorg aan en ondersteuning van gezinnen met een complexe problematiek, waaronder het werken vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur, het ondersteunen van de eigen kracht en het betrekken van het sociale netwerk van deze gezinnen. Op basis van het toetsingskader heeft de analyse plaatsgevonden van alle informatie die met het onderzoek rondom de gezinnen is opgehaald. Op die manier is de aanpak op alle indicatoren van het toetsingskader getoetst.

Nota van bevindingen

De nota van bevindingen bevat de uitkomsten van het STJ-onderzoek naar hoe de zorg en ondersteuning voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid (GGSR) in de praktijk uitpakt.


STJ


Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) is al het rijkstoezicht georganiseerd dat betrekking heeft op (de zorg voor) jongeren en dat gezamenlijk wordt uitgevoerd. De vijf inspecties die participeren in STJ zijn: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie SZW. Welke van de vijf inspecties in een toezichtonderzoek samenwerken is afhankelijk van het onderwerp of de problematiek waar onderzoek naar wordt gedaan.

Bij STJ staat het belang van het kind centraal. STJ baseert zich daarbij ook op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

In dit onderzoek naar de verantwoorde zorg en ondersteuning voor gezinnen met geringe sociale redzaamheid (GGSR) richt STJ zich op de problemen van en door jongeren en hun ouders. Problemen die door hun complexiteit niet vanuit één specifieke sector zijn op te lossen; er zijn altijd meerdere partijen uit meerdere sectoren betrokken. De STJ-inspecties hebben door hun samenwerking een totaalbeeld van de problematiek en kunnen vanuit dit integrale toezicht bijdragen aan vermindering en oplossen van de problematiek.

Bezoekadres
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Postadres
Postbus 19201
3501 DE Utrecht

Telefoonnummer: 030 - 230 52 88
email: info@jeugdinspecties.nl

Persvoorlichting: dhr. Kees Paling
06 - 15035437

Interviews


Antoos van den Heuvel, Woonadviseur zware overlast:

'Je hebt niet-willers en niet-kunners en die laatsten moet je helpen'

Michiel Pijl, Wethouder in Hoorn:

'Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, want op 1 januari 2015 moet het allemaal staan'

Gerard Aanstoot, Gezinscoach:

'Dit soort gezinnen kunnen we alleen samen helpen'

Videos


Publicaties


2015


2014


2013


2012

GGSR zijn in beeld

Indicatoren

 • Alle netwerkpartners hanteren dezelfde omschrijving van GGSR
 • De gemeente heeft zicht op de populatie GGSR
De aanpak bereikt alle gezinnen waarvoor dit nodig is

Indicatoren

 • De netwerkpartners weten waar gezinnen voor de aanpak kunnen worden aangemeld
 • De gemeente maakt actief bekend bij alle relevante partijen dat de aanpak voor GGSR beschikbaar is
 • Netwerkpartners en alle relevante partijen melden GGSR aan voor de aanpak
De aanpak wordt op tijd in gang gezet

Indicatoren

 • Het gezin valt onder de definitie GGSR
 • Het gezin wordt aangemeld voor de aanpak
 • De aanpak start direct na het moment dat het gezin hiervoor is aangemeld
De aanpak stelt het gezin en zijn sociale netwerk centraal

Indicatoren

 • Binnen de aanpak is afgesproken dat het gezin bij elke stap van de zorg en ondersteuning betrokken wordt
 • Binnen de aanpak wordt de eigen kracht van het gezin ondersteund en benut
 • Binnen de aanpak wordt het sociale netwerk van het gezin benut
 • Binnen de aanpak is de behoefte van het gezin uitgangspunt bij het bepalen wat nodig is
Het gezin wordt bij elke stap van de aanpak betrokken

Indicatoren

 • De probleemanalyse is samen met het gezin gemaakt
 • De doelen zijn samen met het gezin bepaald
 • De aanpak is samen met het gezin bepaald
 • De evaluatie vindt samen met het gezin plaats
De eigen kracht van het gezin wordt ondersteund en benut

Indicatoren

 • Met het gezin wordt bekeken welke problemen zij zelf kunnen oplossen
 • Het gezin wordt geholpen met problemen die zij (nog) niet zelf kunnen oplossen
Het sociale netwerk van het gezin wordt benut

Indicatoren

 • Het sociale netwerk van het gezin is in kaart gebracht
 • Er is bepaald welke personen in het sociale netwerk een rol kunnen spelen bij de aanpak
 • Als een (positief) sociaal netwerk ontbreekt, maakt het opbouwen hiervan deel uit van de aanpak
Planmatig

Indicatoren

 • De gemeente heeft beleid voor de groep GGSR
 • De gemeente zorgt voor een gezamenlijke visie op de aanpak voor GGSR
 • De netwerkpartners hebben gezamenlijke doelen geformuleerd ten aanzien van de aanpak van GGSR
 • De resultaten van de aanpak worden bijgehouden
 • De netwerkpartners evalueren de resultaten van de aanpak
 • De gemeente evalueert de resultaten van de aanpak
 • Op basis van de evaluatie wordt het beleid gecontinueerd dan wel bijgesteld
Een toegeruste regisseur

Indicatoren

 • In de aanpak is er één centrale persoon voor het gezin die de intensieve zorg en ondersteuning aan het gezin op elkaar afstemt (de regisseur)
 • De doorzettingsmacht voor de regisseur is geregeld
 • De regisseur is voldoende toegerust om zijn functie uit te oefenen
Samenhangend

Indicatoren

 • Uitgangspunt bij de aanpak is dat de netwerkpartners werken met een gezamenlijk plan per gezin
 • Uitgangspunt bij de aanpak is dat deze betrekking heeft op de problemen van alle gezinsleden en op alle leefgebieden
Vasthoudend

Indicatoren

 • Uitgangspunt bij de aanpak is dat outreachend wordt gewerkt
 • Uitgangspunt bij de aanpak is dat het gezin niet wordt losgelaten
De aanpak is samenhangend

Indicatoren

 • Er is een analyse van de problemen van het gezin en zijn gezinsleden
 • Er zijn doelen gesteld voor alle problemen
 • Er is een gezamenlijk plan voor het gezin
 • De aanpak heeft betrekking op de problemen van alle gezinsleden en op alle leefgebieden
 • Er vindt een gezamenlijke evaluatie plaats van de resultaten van de aanpak voor het gezin
De aanpak is vasthoudend

Indicatoren

 • De netwerkpartners werken outreachend
 • Het gezin wordt niet losgelaten
Coördinatie

Indicatoren

 • De gemeente voert regie op de aanpak voor GGSR
 • Bij stagnatie van de intensieve zorg en ondersteuning op casusniveau zijn opschalingsmogelijkheden geregeld
Benodigde partijen werken mee aan de aanpak

Indicatoren

 • Alle partijen die relevant zijn, zijn verbonden aan de aanpak
 • Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de aanpak
 • De netwerkpartners geven hun medewerkers de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de intensieve zorg en ondersteuning voor de gezinnen
Toereikende informatie

Indicatoren

 • Netwerkpartners hebben afspraken gemaakt over het actief delen van informatie
 • De afspraak is dat de regisseur alle benodigde informatie ontvangt van en verstrekt aan de netwerkpartners
Een regisseur

Indicatoren

 • Er is één centrale persoon voor het gezin die de zorg en ondersteuning aan het gezin op elkaar afstemt (de regisseur)
 • De regisseur is bij het gezin betrokken voor de gehele duur van de aanpak
 • De netwerkpartners erkennen de rol van de regisseur
 • De regisseur heeft het vertrouwen van het gezin
 • De regisseur zorgt ervoor dat eventuele stagnaties in de zorg en ondersteuning worden opgeheven
Benodigde partijen werken mee aan aanpak

Indicatoren

 • De partijen die relevant zijn, maken deel uit van de aanpak
 • De netwerkpartners houden zich aan de gemaakte afspraken voor het gezin
Toereikende informatie

Indicatoren

 • De beschikbare informatie over het gezin is toereikend om:
 • Een probleemanalyse te maken
 • Doelen te bepalen
 • De aanpak te bepalen
 • De beschikbare informatie is toereikend om de problemen in samenhang aan te pakken
De duur van de aanpak is toereikend

Indicatoren

 • De afspraak is dat de intensieve zorg en ondersteuning doorlopen totdat de problemen zijn opgelost of beheersbaar zijn
De aanpak is flexibel

Indicatoren

 • Uitgangspunt bij de aanpak is dat de zorg en ondersteuning flexibel is in aard en intensiteit
 • Netwerkpartners zorgen voor beschikbaarheid van zorg en ondersteuning voor de gezinnen binnen de aanpak
De aanpak krijgt indien nodig een vervolg

Indicatoren

 • Netwerkpartners hebben de afspraak gemaakt dat de intensieve zorg en ondersteuning indien nodig een vervolg kunnen krijgen
De duur van de aanpak is toereikend

Indicatoren

 • De aanpak loopt door totdat de problemen zijn opgelost of beheersbaar zijn
De aanpak is flexibel

Indicatoren

 • De regisseur is in staat om de intensiteit van de zorg en ondersteuning te verminderen of vermeerderen
 • De regisseur slaagt erin om tijdens de aanpak de benodigde zorg en ondersteuning in te schakelen
 • De inzet van de benodigde zorg en ondersteuning is tijdig
De aanpak krijgt indien nodig een vervolg

Indicatoren

 • De regisseur bekijkt aan het einde van de aanpak wat nog aan zorg en ondersteuning nodig is en regelt dat op maat

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Parlan
 • Stichting de Wering

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • GGD Flevoland
 • Vitree
 • Veiligheidshuis Almere

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • MEE IJsseloevers
 • BJZ Flevoland

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • GGZ Westelijk Noord-Brabant
 • Traverse
 • Veiligheidshuis regio Bergen op Zoom

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • GGz Delfland
 • Jgz ZHW
 • MEE ZHN

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
 • Parlan Jeugd en opvoedhulp
 • Stichting de Praktijk

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang. Genoemde netwerkpartners hebben niet elk afzonderlijk een vragenlijst ingevuld, maar zich, net als de gemeente, geconformeerd aan de antwoorden in de vragenlijst van de gemeente. Deze werkwijze wijkt af van de werkwijze in de overige onderzochte gemeenten. STJ heeft daarom vervolgens aan Pactum en Bureau Jeugdzorg Overijssel gevraagd de vragenlijst voor de netwerkpartners in te vullen. Pactum heeft aan dit verzoek voldaan.

Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Careyn
 • Flexus Jeugdplein
 • Vivenz

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Dienst Gezondheid en Jeugd
 • MEE Drechtsteden
 • Leger des Heils

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • De Bongerd
 • Lindenhout
 • Opella

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Veiligheidshuis
 • Lindenhout
 • Woonstede

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • ZuidZorg
 • Lumens Groep
 • Radar Uitvoering

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Lumens Groep
 • WIJ Eindhoven
 • ZuidZorg

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • CJG
 • Icare

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • OGGz Z.O. Drenthe
 • GGD Drenthe

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • AMK
 • Bureau jeugdzorg
 • MEE Midden-Holland

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • GGD Kennemerland
 • MEE Amstel en Zaan
 • Meerwaarde

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Bureau Jeugdzorg Overijssel
 • Carintreggeland
 • Jarabee

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Fier Fryslân
 • Leger des Heils
 • Verslavingszorg Noord Nederland

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Bureau Jeugdzorg
 • Politie
 • Reclassering Nederland

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • BJZ Flevoland
 • Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)
 • MEE IJsseloevers

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Mondriaan
 • Trajectbureau
 • Bureau Jeugdzorg

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Multivision
 • GGD West-Brabant
 • Surplus Welzijn

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • GGD West-Brabant
 • Surplus
 • Thebe Jeugdgezondheidszorg

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Partners in Welzijn
 • Kredietbank Limburg
 • Coördinator Participatiehuis

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Partner in Welzijn
 • Zo Wonen
 • MEE

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Bureau Jeugdzorg Rotterdam
 • Careyn
 • CJG Rijnmond

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Bjz Limburg
 • Vincent van Gogh Venlo
 • Wel.kom

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Bureau jeugdzorg Overijssel
 • GGD IJsselland
 • GGD IJsselland; Team Via bemoeizorg jeugd

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.

Bevraagde netwerkpartners

De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een – beperktere – vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

 • Bureau Jeugdzorg Overijssel
 • De Kern
 • SWZ woningcorporatie

Deze netwerkpartners zijn aangedragen door de gemeente. Op basis van de ingevulde vragenlijsten en de aangeleverde informatie gezamenlijk heeft STJ de beoordeling gemaakt.